ഇസ്ലാം സമാധാനത്തിന്

HTML

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

ഇസ്ലാം സമാധാനത്തിന്
ഇസ്ലാം സാമൂഹ്യനീതിക്ക് വേണ്ടിയും അക്രമങ്ങളെയും അനീതിയെയും അത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ലെന്നും സമാധാനമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും ഈ പുസ്തകത്തില് പരാമര്ശിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം