അഹ്’ലു സുന്നത്ത് വല്‍ ജമാഅത്തിന്‍റെ വിശ്വാസവും അത് പിമ്പറ്റേണ്ടതിന്‍റെ ആവശ്യകതയും

വിേശഷണം

അഹ്’ലു സുന്നത്ത് വല്‍ ജമാഅത്തിന്‍റെ വിശ്വാസം എന്താണെന്നും അവര്‍ ആരാണെന്നും അവരുടെ സവിശേഷതകള്‍ എന്താണെന്നും അവരെപിമ്പറ്റേണ്ടതിന്‍റെ ആവശ്യകതയും വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം