മനുഷ്യാവകാശങ്ങളും തെറ്റിദ്ധാരണകളും

വിേശഷണം

മനുഷ്യാവകാശങ്ങളും തെറ്റിദ്ധാരണകളും
വിശുദ്ധ ഖുര്ആനിന്റേയും സുന്നത്തിന്റേയും അടിസ്ഥാനത്തില് ഇസ്ലാം വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യാവകശങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ആധികാരിക പഠനമാണ് ഈ പുസ്തകത്തിലുള്ളത്

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം