ഖുര്‍ ആനും ശാസ്ത്രവും

വിേശഷണം

ഖുര്‍ ആനും ശാസ്ത്രവും.
ഖുര്‍ ആനിന്‍റെ അമാനുഷികതയും അതില്‍ ശാസ്ത്രത്തിനോട് വൈരുദ്ധ്യമുള്ളതൊന്നും കാണപ്പെടുകയില്ലെന്നും തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വിലയിരുത്തുന്ന ഉത്തമ ഗ്രന്ഥം

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം