അന്’ധമായ അനുകരണവും അന്വേഷിച്ചറിയലും

വിേശഷണം

അന്’ധമായ അനുകരണവും അന്വേഷിച്ചറിയലും-അനുകരണവും അനുധാവനം ചെയ്യലും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം-മതവിധി അന്വേഷിക്കലും അവ പിമ്പറ്റലും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണം.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം