മാരണം, ജ്യോത്സ്യം

വിേശഷണം

മാരണം, ജ്യോത്സ്യം എന്നിവയുടെ ഇസ്ലാമിക വിധിയും അതില്‍ നിന്ന് അകന്ന് നില്‍ക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ചും പ്രതിപാദിക്കുന്നു.

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം