വഴിപിഴച്ച കക്ഷികളെ കാഫിറാക്കല്‍

വിേശഷണം

വഴിപിഴച്ച കക്ഷികളെ കാഫിറാക്കല്‍ :-ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് അഹ്’ലു സുന്നത്ത് വല്‍ ജമാ’അത്തിന്‍റെ ശരിയായ വീക്ഷണം എന്താണെന്ന് വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം