ഇസ്ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാന ശിലകള്

വിേശഷണം

ഇസ്ലാം , അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങള്
ഇസ്ലാം , അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങള് നേപാളി ഭാഷയില് വിവരിക്കുന്നു,നമസ്കാരം, ശുദ്ധീകരണം, എന്താണ് ബിദ്അത്ത്, ഇസ്ലാം ദുര്ബലമാകുന്ന കാര്യങ്ങള്, സല്സ്വഭാവംസ ദുസ്വഭാവംസ , പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിപ്പ് , ലക്ഷ്യം , കാരണം, പ്രവാകത്വം, സ്വര്ഗ്ഗം നരകം, പരലോകം എന്നിവയെല്ലാം സംക്ഷിപ്തമായി വിശദീകരിക്കുന്നു

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം