പലിശ-ഖുര്‍’ആനിന്‍റെയും സുന്നത്തിന്‍റെയും വീക്ഷണത്തില്‍

വിേശഷണം

പലിശയും സമൂഹത്തിലും വ്യക്തികളിലും അതുകൊണ്ടുളള ദു:സ്വാധീനവും ഖുര്‍’ആനിന്‍റെയും സുന്നത്തിന്‍റെയും വീക്ഷണത്തില്‍ വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം