മനുഷ്യാവകാശം - ഇസ്ലാമിക വീക്ഷണത്തില്

വിേശഷണം

മനുഷ്യര്ക്ക് അല്ലാഹു നല്കിയ ആദരവും പ്രത്യേകതയും വിവരിക്കുന്നു, മതപരമായ നിര്ദ്ദേശങ്ങള് പാലിച്ചു കൊണ്ട് അവയെ ആദരിക്കാന് നിര്ദ്ദേശിക്കുന്നു.

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം