മുസ്ലീം സ്ത്രീ അലങ്കാരം സ്വീകരിക്കല്‍

വിേശഷണം

മുസ്ലീം സ്ത്രീ അലങ്കാരം സ്വീകരിക്കല്‍ :- സ്ത്രീ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോള്‍ പാലിക്കേണ്ട മര്യാദകള്‍ സമഗ്രമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം