ഖുര്‍ആനിന്‍റെ തജ്’വീദ് നിയമങ്ങള്‍

വിേശഷണം

ഖുര്‍ആനിന്‍റെ തജ്’വീദ് നിയമങ്ങള്‍:- ഖുര്‍ആന്‍ പാരായണം ചെയ്യുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട നിയമങ്ങള്‍ ഉള്‍കൊള്ളുന്ന ഗ്രന്ഥം.

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം