ഇസ്ലാമിന്റെ മിതത്വം

വിേശഷണം

മുസ്ലിംകളിലും ഇതര മതങ്ങളില്‍ ചിലതിലുമുള്ള വിശ്വാസ കാര്യങ്ങളിലും ആരാധനാകാര്യങ്ങളിലും കാണപ്പെടുന്ന ധാരാളം തീവ്രനിലപാടുകളേയും ജിര്‍ണ്ണനിലപാടുകളേയും വിശകലനം ചെയ്ത്‌ കൊണ്ട്‌ ഇസ്ലാമിന്റെ യഥാര്‍ത്ഥ രൂപമായ മദ്ധ്യമനിലപാട്‌ വ്യക്തമാക്കുന്ന ഈ കൃതിയിലൂടെ മിതത്വം ആണ്‌ ഇസ്ലാമിന്റെ മുഖമുദ്രയെന്ന്‌ ബോധ്യപ്പെത്തുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം