സൂഫ്വിസം- ആരാധനകളിലും മതത്തിലും

വിേശഷണം

നബി(സ്വ) നിയമമാക്കിയ ആരാധനാരീതിയും സൂഫ്വിസം അതില്‍ വരുത്തിയ കൈകടത്തലുകളും വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം