സത്യവിശ്വാസവും ബഹുദൈവ വിശ്വാസികള്‍ക്കുള്ള ഖണ്ഡനവും

വിേശഷണം

ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളുടെ അര്‍ത്ഥ ശൂന്യത വ്യക്തമാക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം