ഖുര്‍ആന്‍ വിവരണ രീതി

വിേശഷണം

ഖുര്‍ആന്‍ വിവരണത്തിന് പൂര്‍വ്വീകരുടെ മാര്‍ഗ്ഗം അവഗണിക്കുകയും ബുദ്ധിക്കനുസരിച്ച് വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും ഇസ്ലാമിന്‍റെ പ്രമാണം ഖുര്‍ആന്‍ മാത്രമാണെന്ന് ജല്‍പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം