കര്‍മ്മ ശാസ്ത്ര സംക്ഷിപ്തം

വിേശഷണം

ഖുര്‍’ആനില്‍ നിന്നും ഹദീസില്‍ നിന്നുമുള്ള വ്യക്തമായ തെളിവികളോടെയുള്ള കര്‍മ്മശാസ്ത്ര സംക്ഷിപ്തം.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം