വിേശഷണം

വ്യത്യസ്ഥ അര്‍ത്ഥങ്ങളും ഉദ്ദേശ്യങ്ങളുമുള്ള ഹദീസുകള്‍ പരിശോധിച്ച് ഹദീസിലെ ളഈഫുകളും ബാത്വിലും വേര്‍തിരിച്ച ഗ്രന്ഥം

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം