ഉംദത്തുല്‍ അഹ്’കാം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്‍റെ ലളിതവിവരണം

വിേശഷണം

സ്വഹീഹുല്‍ ബുഖാരിയില്‍ നിന്നും മുസ്ലിമില്‍ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുത്ത് തെളിവുകള്‍ എളുപ്പത്തില്‍ സ്വീകരിക്കാന്‍ വേണ്ടി കര്‍മ്മശാസ്ത്രത്തിലെ വിവിധ അദ്ധ്യായങ്ങളായി ക്രമീകരിച്ചാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം തയ്യാറാക്കിയത്.ആദ്യം പദാനുസൃതമായ അര്‍ഥവും പിന്നീടതിന്‍റെ വിവരണവും നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം