മത്നു മുഖദ്ദിമത്തുല്‍ ജുസ്രിയ്യ

വിേശഷണം

മത്നു മുഖദ്ദിമത്തുല്‍ ജുസ്രിയ്യ:- മുഹമ്മദ് ബ്നു മുഹമ്മദ് ബ്നു മുഹമ്മദ് ബ്നു അലി ബ്നു യൂസുഫ് അല്‍ ജുസ്’രിയുടെ തജ്’വീദ് നിയമങ്ങളുടെ പുസ്ത്കം

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം