നമസ്കരിക്കാരത്തിന് ഇമാമത്ത് നില്‍ക്കല്‍ -ഖുര്‍ആനിന്‍റെയും സുന്നത്തിന്‍റെയും വെളിച്ചത്തില്

വിേശഷണം

നമസ്കരിക്കാരത്തിന് ഇമാമത്ത് നില്‍ക്കല്‍ -ഖുര്‍ആനിന്‍റെയും സുന്നത്തിന്‍റെയും വെളിച്ചത്തില്‍ :-അതിന്നുള്ള ശ്രേഷ്ട്ത,പാലിക്കേണ്ട മര്യാദ,തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങള്‍ വിശദമായി ചര്‍ച്ച ചെയ്ത പുസ്തകം

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം