ഖബര്‍ കെട്ടിപ്പൊക്കല്‍

വിേശഷണം

ഖബര്‍ കെട്ടിപ്പൊക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇസ്ലാമിക വീക്ഷണം ഖുര്‍’’ആനിന്‍റ്റെയും സുന്നത്തിന്‍റ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം