ആരാധനകളുടെ പുണ്യകാലം

വിേശഷണം

ഓരോ മാസങ്ങളിലും പ്രത്യേകം അനുഷ്ടിക്കേണ്ട പുണ്യകര്‍മ്മങ്ങള്‍ ഏതാണെന്നും അവയുടെ സന്ദര്‍ഭങ്ങള്‍ ഏതാണെന്നും അവ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഓരോരുത്തര്‍ക്കും പരലോകത്തേക്കുള്ള പാഥേയം എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്നും വിവരിക്കുന്നു.

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം