അല്‍ അഖീദത്തുല്‍ വാസ്വിത്തിയ്യ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്‍റെ വിവരണം

വിേശഷണം

അഹ്;ലുസുന്നത്തിന്‍റെ വിശ്വാസങ്ങളെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്ന ശൈഖുല്‍ ഇസ്ലാം ഇബ്നുതൈമിയയുടെ അഖീദത്തുല്‍ വാസിത്ത്വിയ്യ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന് ശൈഖ് ഖാലിദ് മുസ്വ്’ലിഹ് എഴുതിയ വിവരണം.

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം