അല്ലാഹു അല്ലാത്തവരോട് സഹായം തേടലും പ്രശ്നക്കാരെ സത്യപ്പെടുത്തലും

വിേശഷണം

അല്ലാഹു അല്ലാത്തവരോട് സഹായം തേടുന്നതിന്‍റെയും പ്രശ്നക്കാരെ സത്യപ്പെടുത്തുന്നതിന്‍റെയും ഇസ്ലാമിക വിധികള്‍ വിശദമാക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം