ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിന്‍റെ വിവരണം

വിേശഷണം

ശിര്‍ക്ക്, ഏകദൈവ വിശ്വാസം,പ്രവാചകന്‍മാരുടെ ഏകദൈവ വിശ്വാസം, അല്ലാഹുവില്‍ പങ്കുചേര്‍ക്കുക എന്നതിന്‍റെ അര്‍ത്ഥം എന്നിവ വ്യക്തമാക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം