യഥാര്‍ത്ഥ മതം

HTML

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങള്‍ക്കും പരിഹാരം നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്ന ഇസ്ലാമിന്‍റെ ഗുണങ്ങള്‍ വിവരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം