ഖുര്‍ആനിക തെളിവുകള്‍

വിേശഷണം

ഇസ്ലാം മതത്തില്‍ കാരുണ്യവും മാര്‍ഗ്ഗദര്‍ശനവും നന്‍’മകളും ഒരുമിച്ചു കൂടിയിട്ടുണ്ടെന്നതിനുള്ള ഖണ്ഡിതമായ തെളിവുകള്‍ എടുത്തു കാട്ടുന്ന ഗ്രന്ഥം.

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം