ഇസ്ലാം മതത്തിന്‍റെ ഗുണങ്ങള്‍

വിേശഷണം

ഇസ്ലാം മതത്തിന്‍റെ ഗുണങ്ങളുടെ വിവരണം

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം