ദുല്‍ഹിജ്ജ പത്ത്, അയ്യാമുതശ്‘രീഖ്,മുഹറം

വിേശഷണം

ദുല്‍ഹിജ്ജ പത്ത്, അയ്യാമു ത്തശ്’രീഖിന്‍റെ

ദിവസങ്ങള്‍, അവയുടെ മര്യാദകള്‍,വിധികള്‍ തുടങ്ങി അവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവന്‍ കാര്യങ്ങളും ഹദീസുകള്‍ ഉദ്ദരിച്ച് വിവരിക്കുന്നു. അതേപ്രകാരം തന്നെ മുഹറം,ആശൂറാ‍അ് നോമ്പ് എന്നിവയും വ്യക്തമാക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം