നബിയുടെമേല്‍ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നതിന്‍റെ ശ്രേഷ്ഠത

വിേശഷണം

നബിയുടെമേല്‍ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നതിന്‍റെ ശ്രേഷ്ഠത, രൂപം എന്നിവ ഉദാഹരണസഹിതം
വിശദീകരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം