അമ്മ ജുസിന്‍റെയും സൂറത്തില്‍ ഫാത്തിഹയുടെയും ഫിലിപൈന്‍ ഭാഷയിലുള്ള പരിഭാഷ

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം