മുഹമ്മദ് നബി(സ്വ)

വിേശഷണം

നബി(സ്വ)യുടെ ജനനം,രൂപം,സ്വഭാവങ്ങള്‍,മര്യാദകള്‍ തുടങ്ങിയവയെ കുറിച്ചുള്ള സംക്ഷിപ്ത വിവരണം.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം