നബി(സ്വ)യുടെ നമസ്കാരത്തിന്‍റെ രൂപം

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം