ശുയാക്കളോടുള്ള എന്‍റെ ഉപദേശം

വിേശഷണം

അഹ്’ലുസുന്നത്തിമായി യോജിക്കാതെ നബികൊടു:ബത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നതില്‍ അതിരുകവിഞ്ഞ വിഭാഗമാണ് ശിയാക്കള്‍.അവരുടെ വിശ്വാസങ്ങളിലെയും പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലെയും വൈകല്യങ്ങള്‍ തുറന്നുകാണിക്കുന്നതോടൊപ്പം യഥാര്‍ത്ഥവശം വ്യകതമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഗ്രന്ഥം.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം