ഹജ്ജും ഉം’റയും സന്ദര്‍ശനവും ബന്ധപ്പെട്ട വിധികളും

വിേശഷണം

ഹജ്ജിന്‍റെയും ഉം’റയുടെയും സന്ദര്‍ശനത്തിന്‍റെയും വേളകളില്‍ മിക്ക ജനങ്ങള്‍ക്കും ഉണ്ടാകാറുള്ള സംശയങ്ങള്‍ക്കുള്ള നിവാരണമാണ് ഇതിലുള്ളത്.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം