ഖുര്‍’ആനില്‍ നിന്നും സുന്നത്തില്‍ നിന്നും വിശ്വാസത്തെ സ്വീകരിക്കുക

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം