ജനങ്ങളുടെ അവസ്ഥകള്‍- ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിന്‍റെ വെളിച്ചത്തില്‍

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം