മുസ്ലിം സമൂഹത്തില്‍ അമുസ്ലിംകളോടുള്ള ഇടപാടുകള്‍

വിേശഷണം

മുസ്ലിം സമൂഹത്തില്‍ അമുസ്ലിംകളോടുള്ള ഇടപാടുകള്‍ എങ്ങിനെ ആയിരിക്കണം എന്ന് വിവരിക്കുന്നു. അമുസ്ലിംകളോടുള്ള കടമകളെ കുറിച്ചും അവരുടെ സുരക്ഷിതത്വത്തെ കുറിച്ചും സംസാരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം