ഇസ്ലാമിനെ പരിചയപ്പെടുക

വിേശഷണം

ഇസ്ലാമിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുവാന്‍ സരളമായി തയ്യാറാക്കിയ പുസ്തകം. ഇസ്ലാമിന്‍റെ സവിശേഷതകളെയും അതിന്‍റെ മഹത്വവും വിവരിക്കുന്നു. സ്വര്ഗ്ഗത്തെ കുറിച്ചും നരകത്തെ കുറിതച്ചും വിവിരിക്കുന്നു, ഇസ്ലാമിന്‍റെ അടിത്തറകളെകുറിച്ചും ഈമാന്‍ കാര്യങ്ങളെയും ഇസ്ലാം കാര്യങ്ങളെയും വിവരിക്കുന്നു.

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം