ജുമുഅ: വിധികളും മര്യാദകളും

വിേശഷണം

വെള്ളിയാഴ്ചയുടെ ശ്രേഷ്ടതകളും അനുഷ്ടിക്കേണ്ട കര്‍മ്മങ്ങളും വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം