ഖുര്‍ആന്‍: അത്ഭുതങ്ങളുടെ അത്ഭുതം

വിേശഷണം

ഖുര്‍ആനിലെ പരാമര്‍ശങ്ങളെ കണ്ഠിക്കുന്നവര്‍ക്ക്‌ വസ്തു നിഷ്ടമായ മറുപടി. ഖുര്‍ആനിന്‍റെ ആധികാരികതയും അജയ്യതയും ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു

പ്രസാധകർ:

നിച്ച്‌ ഓഫ്‌ ട്രൂത്ത്‌, കേരള

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്: