ഖുര്‍ആന്‍: അത്ഭുതങ്ങളുടെ അത്ഭുതം

വിേശഷണം

ഖുര്‍ആനിലെ പരാമര്‍ശങ്ങളെ കണ്ഠിക്കുന്നവര്‍ക്ക്‌ വസ്തു നിഷ്ടമായ മറുപടി. ഖുര്‍ആനിന്‍റെ ആധികാരികതയും അജയ്യതയും ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം