ഇബ്നുബാസിന്‍റെ സലാസത്തുല്‍ ഉസ്വൂല്‍ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്‍റെ വിവരണം

വിേശഷണം

ഒരു മനുഷ്യന്‍ തന്‍റെ ജീവിതത്തില്‍ നിര്‍ബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട സുപ്രധാന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള സംക്ഷിപ്ത വിവരണമാണ് ഇത്.തന്‍റെ റബ്ബിനെ കുറിച്ചും പ്രവാചകനെ കുറിച്ചും അന്ത്യനാളിനെകുറിച്ചും അവയുടെ അനുബന്ധ ഘടകങ്ങളെകുറിച്ചും ഇതില്‍ പ്രതിപാദിക്കുന്നു.

Download

പ്രസാധകർ:

1 ദാറുല്‍ വത്വന്‍

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം