ഇസ്ലാമിന്‍റെ ശ്രേഷ്ഠത

വിേശഷണം

ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ചും പൂര്‍വ്വ സൂരികളെ പിമ്പറ്റേണ്ടതിനെ കുറിച്ചും ഇതില്‍ പ്രതിപാദിക്കുന്നു.ഇസ്ലാം എന്താണന്നും അതിന്‍റെ ശ്രേഷ്ഠതയും ബിദ’അത്തുകളും അവയുടെ ഇനങ്ങളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും ഇതില്‍ വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം