മൂന്ന് അടിസ്ഥാനങ്ങള്‍ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന് ബറാക്കിന്‍റെ വിവരണം

വിേശഷണം

മൂന്ന് അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങളും അവയുടെ തെളിവുകളും:- ഒരു മനുഷ്യന്‍ തന്‍റെ ജീവിതത്തില്‍ നിര്‍ബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട സുപ്രധാന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള സംക്ഷിപ്ത വിവരണമാണ് ഇത്.തന്‍റെ റബ്ബിനെ കുറിച്ചും പ്രവാചകനെ കുറിച്ചും അന്ത്യനാളിനെകുറിച്ചും അവയുടെ അനുബന്ധ ഘടകങ്ങളെകുറിച്ചും ഇതില്‍ പ്രതിപാദിക്കുന്നു ഈ മഹത് ഗ്രന്ഥത്തിന് ബറാക്ക് വിവരണം നല്‍കിയതാണ് പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥം.

Download

പ്രസാധകർ:

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം