മൂന്ന് അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങളിലേക്കുള്ള എളുപ്പ മാര്‍ഗ്ഗം

വിേശഷണം

മൂന്ന് അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങള്‍ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന് ശൈഖ് അബ്ദുല്‍ മുഹ്സിന്‍ അല്‍ഖാസിം നല്‍കിയ വിവരണമാണിത്. ഒരു മനുഷ്യന്‍ തന്‍റെ ജീവിതത്തില്‍ നിര്‍ബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട സുപ്രധാന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള സംക്ഷിപ്ത വിവരണമാണ് ഇത്.തന്‍റെ റബ്ബിനെ കുറിച്ചും പ്രവാചകനെ കുറിച്ചും അന്ത്യനാളിനെകുറിച്ചും അവയുടെ അനുബന്ധ ഘടകങ്ങളെകുറിച്ചും ഇതില്‍ പ്രതിപാദിക്കുന്നു

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം