അത്തൗഹീദ് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്‍റെ വിവരണം

വിേശഷണം

ഖുര്‍’ആനിന്‍റെയും സുന്നത്തിന്‍റെയും അടിസ്ഥാനത്തില്‍ അഹ്’ലുസുന്നത്ത് വല്‍ ജമാ’അത്തിന്‍റെ വിശ്വാസങ്ങള്‍ പ്രതിപാദിക്കുന്ന പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥം വിഷയങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും ക്രോഡീകരണത്തിന്‍റെ കാര്യത്തിലും ഏറെ അമൂല്യവും തുല്യതയില്ലാത്തതുമാണ്.
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം