അല്‍ ഖവാഇദുല്‍ അര്‍ബഅ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിനുള്ള വിവരണം-അറാജിഹി

വിേശഷണം

ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിന്‍റെ നിയമങ്ങള്‍,ശിര്‍ക്കിന്‍റ നിയമങ്ങള്‍,അനുവദനീയവും അല്ലാത്തതുമായ ശഫാ’അത്ത് തുടങ്ങിയ സുപ്രധാന കാര്യങ്ങള്‍ വിവരിക്കുന്ന ഈ ഗ്രന്ഥം രചിച്ചത് ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ഇബ്നു അബ്ദുല്‍ വഹാബ് ആണ്.പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥത്തിന് അബ്ദുല്‍ അസീസ് ഇബ്നു അബ്ദുല്ലാഹ് അറാജിഹി രചിച്ച വിവരണമാണിത്.

Download

പ്രസാധകർ:

www.shrajhi.com

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം