ഇസ്ലാമും മനുഷ്യ സേവനവും

വിേശഷണം

ഇസ്ലാമും മാനുഷിക സേവനവും
ഇസ്ലാം സര്വ്വര്ക്കുമുള്ള മതമാണെന്നും അത് കൊണ്ടു വന്ന മുഴുവന് നിര്ദ്ദേശങ്ങളും മനുഷ്യര്ക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണെന്നും ഇതില് വിവരിക്കുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ സര്വ്വ മണ്ഢലങ്ങളിലേക്കും വെളിച്ചം വീശുന്ന നിര്ദ്ദേശങ്ങളും മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ വിജയത്തിനുള്ള മാര്ഗ്ഗമാണെന്നും വിവരിക്കുന്നു,

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം