ഫത്തഹുല്‍ മജീദ്-അത്തൗഹീദ് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്‍റെ വിവരണം

വിേശഷണം

പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥത്തില്‍ അഹ്’ലുസുന്നത്ത് വല്‍ ജമാ’അത്തിന്‍റെ വിശ്വാസങ്ങള്‍ ഖുര്‍’ആനിന്‍റെയും സുന്നത്തിന്‍റെയും അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വിവരിക്കുന്നു.അല്ലാഹു ഒരിക്കലും പൊറുത്തു തരാത്ത ശിര്‍ക്കിനെ കുറിച്ചും ഇതില്‍ വിശദമായി വിശദീകരിക്കുന്നു.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം